Орыс-қырғыз /қазақ/ мектебінің ғимараты

Орыс-қырғыз /қазақ/ мектебінің ғимараты.

Здание русско-киргизской /казахской/ школы.

The building of the russian-kyrgyz /kazakh/ school.

 

Объектінің мерзімделуі – 1864 ж.

Датировка объекта – 1864 г.

Dating of the object – 1864.

 

Объектінің тұрған жері – Батыс-Қазақстан облысы, Орал қаласы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 184.

Местонахождение объекта – Западно-Казахстанская область, г. Уральск, пр. Нурсултана Назарбаева, 184.

The location of the object – West Kazakhstan region, Uralsk city, Nursultan Nazarbaev ave,184.

 

Қала құрылысы және сәулет ескерткіші.

Памятник градостроительства и архитектуры.

The monument of town planning and architecture.

 

Ғимарат 1864 ж. салынды. Революцияға дейін мұнда орыс-қырғыз (қазақ) мектебі болды. Мұнда негізінен ер балалар алғашқы білім, ағаш шебері, темір ұстасы т.б. істерден білім алды.

1919 ж. аяғында мұнда облыстық әскери комиссариат орналасты. 20-30 жылдары оқу корпусы, интернат, асхана, клубы бар Орал кәсіптік-техникалық мектебі орналасқан. Одан кейін ғимаратты ГПТУ-75 алған.

1963 жылы бұл ғимарат Батыс Қазақстан ауылшаруашылық институтына берілді.

Қазіргі уақытта онда тарихи-өлкетану музейі орналасқан. Бұрынғы орыс-қырғыз (қазақ)  мектебінің үйі, қазір тарихи-өлкетану музейі ғимараты  республикалық маңызы бар XIX ғ. тарихи, мәдени және архитектура ескерткіші ретінде мемлекеттік қорғауда тұр.     

 

Здание построено в 1864 году специально для русско-киргизской (казахской) школы.

В школе обучали мальчиков кроме грамоты столярному, токарному, плотницкому, кузнечному и слесарному ремеслу. Школа была двухгодичная  с начальными классами   при ней.

В конце 1919 года в этом здании размещался облвоенком, а в 20-30-х годах находилась Уральская профтехшкола с учебными классами, интернатом, столовой, клубом. Затем здание занимало ГПТУ-75. В 1963 году оно было передано Западно-Казахстанскому  сельхозинституту.

В настоящее время в нем располагается областной историко-краеведческий музей. Бывшее здание русско-киргизской (казахской) ремесленной школы, ныне областной историко-краеведческий музей находится под государственной охраной республиканского значения, как памятник истории и архитектуры XIX века.

 

The building was built in 1864 specifically for the Russian-Kyrgyz (Kazakh) school.

The school taught boys in addition to literacy carpentry, turning, carpentry, blacksmith and locksmith craft. The school was two-year with primary classes with her.

At the end of 1919 in this building was located oblvoenkom, and in 20-30-ies was Ural vocational school with classrooms, boarding school, dining room, club. Then the building was occupied by GPTU-75. In 1963 it was transferred to the West Kazakhstan agricultural Institute.

Currently, it houses the regional Museum of local history.

The former building of the Russian-Kyrgyz (Kazakh) craft school, now the regional Museum of local history is under state protection of national importance as a monument of history and architecture of the XIX century.

© 2021-2022 batysmura.kz тарихи-танымдық, ғылыми-зерттеу порталы

Қолданылған материалдарға міндетті түрде www.batysmura.kz сайтына гиперсілтеме берілуі тиіс / Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на batysmura.kz.