Итальян сәулетшісі Дельмединоның үйі

Итальян сәулетшісі Дельмединоның үйі. 

Дом итальянского архитектора Дельмедино.

The house of the Italian architect Delmedino.

 

Объектінің мерзімделуі – XIX ғ.

Датировка объекта – XIX в.

Dating of the object – the 19th с.

 

Объектінің тұрған жері – Батыс-Қазақстан облысы, Орал қаласы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 159.

Местонахождение объекта – Западно-Казахстанская область, г. Уральск, пр. Нурсултана Назарбаева, 159.

The location of the object – West Kazakhstan region, Uralsk city, Nursultan Nazarbaev ave., 159.

 

Қала құрылысы және сәулет ескерткіші.

Памятник градостроительства и архитектуры.

The monument of town planning and architecture.

 

Ғимарат Орал қаласының бірінші архитекторы М.Дельмедино (1821-1831 жж.) жобасымен салынды, ол атаман Д.М.Бородиннің шақыруымен үлкен өрттен кейін 1821 жылы Оралға келді. Оған арнайы архитектор қызметі тағайындалды. Әскери атаман Мизиновтың үйін ол атамандар сарайымен қатарлас салдырды. 1919 жылы бұл үйдің балконынан халықтың алдында М.В.Фрунзе шығып сөз сөйледі.

Жергілікті маңызы бар ескерткіш.

 

Здание построено первым архитектором города Уральск М. Дельмедино (1821-1831 гг.), который  был приглашен в Уральск после большого пожара в 1821 году атаманом  Д.М. Бородиным. Специально для него была учреждена должность архитектора. Дом войскового атамана Мизинова он построил одновременно с атаманским дворцом. По воспоминаниям современников, с балкона этого дома в 1919 году выступал М.В.Фрунзе.

Памятник местного значения.

 

The building was built by the first architect of the Uralsk city M. Delmedino (1821-1831). The ataman D.M. Borodin invited him in Uralsk after the great fire in 1821. Especially for him was formed the position of architect. He built the house of the military ataman Mizinov and the Ataman Palace. According to the memoirs of contemporaries, from balcony of this house in 1919 spoke M. V. Frunze.

Monument of local importance.

© 2021-2022 batysmura.kz тарихи-танымдық, ғылыми-зерттеу порталы

Қолданылған материалдарға міндетті түрде www.batysmura.kz сайтына гиперсілтеме берілуі тиіс / Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на batysmura.kz.