Көпес Овчинниковтың бұрынғы дербес үйі, қазір ІІД емханасы

0
955

Бывшие доходные дома купца Овчинникова, ныне поликлиника ДВД
Former apartment houses of a tradesman Ovchinnikov, now the hospital of the Department of Internal Affairs

Объектінің мерзімделуі – XIXғ.

Датировка объекта – XIXв.

Dating of the object – XIX.

 

Объектінің тұрған жері –  Батыс-Қазақстан облысы, Орал қаласы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 168

Местонахождение объекта – Западно-Казахстанская область, г. Уральск, пр. Нурсултана Назарбаева, 168

The location of the object – West Kazakhstan region, Uralsk city, Nursultan Nazarbaev ave.,168

 

Қала құрылысы және сәулет ескерткіші.

Памятник градостроительства и архитектуры.

The monument of town planning and architecture.

 

Ғимарат Х1Хғ. басында итаьлян сәулетшісі Дельмединомем тұрғызылған. Х1Хғ. бұл үйде ұлы орыс жазушылары тоқтаған: А.С.Пушкин (1833ж.), В.А.Жуковский ( 1837ж.), В.И.Даль( 1830ж.), Л.Н.Толстой (1862ж.). 1919ж. үй әскери бөлімге берілді. Қазіргі уақытта  ІІД емханасы орналасқан.

 

Здание построено в начале Х1Х века итальянским архитектором Дельмедино.

В Х1Х веке в этом доме останавливались великие русские писатели: А.С. Пушкин ( 1833 г.), В.А. Жуковский ( 1837 г.) , В.И. Даль (1830 г.),Л.Н.Толстой (1862г.).  В 1919 г. дом был передан воинской части. В настоящее время размещается поликлиника ДВД.

 

The building was built at the beginning of the 19th century by the Italian architect Delmedino. The great Russian writers stayed in this house in the XIX century: A.S. Pushkin (1833), V.A. Zhukovsky (1837), V.I. Dal (1830), L.N. Tolstoy (1862). In 1919 the house was handed over to a military unit. Now in this building located hospital of The Departament of Internal Affairs.