А.Н.Островский атындағы драма театры

А.Н.Островский атындағы драма театры.

Здание драмтеатра им. А.Н.Островского.

The building of dramatic theater named after A.N. Ostrovsky.

 

Объектінің мерзімделуі – 1859 ж.

Датировка объекта – 1859 г.

Dating of an object – 1859.

 

Объектінің тұрған жері – Батыс-Қазақстан облысы, Орал қаласы, Д. Нүрпейсова көшесі, 17.

Местонахождение объекта – Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул.Д. Нурпейсовой, 17.

The location of the object – West Kazakhstan region, Uralsk city, D. Nurpeisova street, 17.

 

Қала құрылысы және сәулет ескерткіші.

Памятник градостроительства и архитектуры.

The monument of town planning and architecture.

 

Орал драма театрының ғимараты 1859 жылдары инженер-құрылысшы Ю.Д.Куркчидің жобасы бойынша салынды.

Театрдың орнында, өткен ғасырда тұрғызылған, тастан салынған бір қабатты ғимарат орналасқан, онда азғана уақытқа кітапхана орналасып, классик-жазушылар жөнінде лекциялар оқылды, ал 1929 жылдан 1937 жылға дейін бұл ғимаратта музей орналасты. Күрделі жөндеу түрінде бұл ғимаратқа драма театрының ғимараты тұрғызылды (оның бір қабырғасы театрдың көрермендер залының қабырғасына қалдырылды).

Әр жылдары Оралда бұл театрдың сахнасында Белорусь, Карело-Финск, Ярославск, Семей театрларының артистері гастрольмен келіп, өз өнерлерін көрсетті, сонымен қатар Қазақстанның атақты өнер қайраткерлері: Е.Серкебаев, Р.Бағланова, Б.Төлегеновалар болды.                   19 қаңтардың 1959 жылы театрдың ғимаратында салтанатты жиналыс өткізілді, онда 4 қазанда 1958 жылы ССР Жоғарғы Советі Президиумының Жарлығымен облыс марапатталып, Орал облысына Ленин ордені табыс етілді. Орденді КПСС ОК-ң секретарі Е.А.Фурцева табыс етті.

1964ж. қараша айында Орал қаласында Қазақстанның орыс әдебиеті және өнерінің онкүндігі өткізілді. Совет әдебиеті жөніндегі М.А.Шолоховтың сөзі үлкен көңіл қойылып тыңдалынды. Салтанатты жағдайда жазушыға тыңды игергені үшін медаль және «Оралға – 350 жыл» ескерткіш медалі табыс етілді. Сонымен қатар оған қазақтың ұлттық шапаны мен малақайы берілді.

Жергілікті маңызы бар ескерткіш.

           

Здание Уральского драматического театра было построено в 1937-1939 годах по проекту инженера-строителя  Куркчи Ю.Д.  На месте театра размещалось одноэтажное кирпичное здание, построенное в прошлом веке, в котором некоторое время размещалась библиотека, читались лекции о писателях- классиках, с 1929 до 1937 годы в этом здании размещался  музей.

Под видом капитального ремонта этого здания и строилось здание драматического театра (одна стена его была оставлена стеной зрительного зала театра).

В разные годы в Уральске гастролировали и выступали на сцене этого театра артисты Белорусского, Карело-Финского, Ярославского, Семипалатинского театров, а также известные деятели искусств Казахстана Е. Серкебаев, Р Багланова, Б. Тулегенова. В здании театра         19 января 1959 г. проходило торжественное заседание общественности города  по поводу вручения  Уральской области ордена Ленина, которым была награждена область Указом  Президиума Верховного Совета СССР от 4 октября 1958 г. Орден вручила секретарь ЦК КПСС Фурцева Е.А.

В 1964 г. в ноябре месяце в Уральске проходила декада русской литературы и искусства Казахстана. С большим вниманием была выслушена речь М.А. Шолохова о советской литературе. В торжественной обстановке писателю были вручены медаль за освоение целины и памятная медаль «Уральску – 350 лет». Ему были преподнесены также казахский  национальный чапан и малахай. 

Памятник местного значения.

 

The building of the Ural drama theater was built in 1937-1939 on the project of the civil engineer Kurkchi Yu.D.  The one-storey brick building was placed on the theater place which was built last century in which some time the library was placed, lectures about writers – classics were given. Since 1929 to 1937 the museum was placed in this building .

The building of Drama Theater was under construction under the guise of capital repairs of this building ( its one wall was left an auditorium wall of theater).

In different years in Uralsk actors of the Belarusian, Karelian-Finnish, the Yaroslavl, Semipalatinsk theaters and also the famous artists of Kazakhstan E. Serkebayev, P Baglanov, B. Tulegenova went on tour and appeared on stage of this theater. On January 19, 1959 the ceremonial meeting of the public of the city concerning delivery of the Ural region of the Lenin’s Order took place in the building of theater which awarded area with the Decree of Presidium of the Supreme Council of the USSR of October 4, 1958. The award was handed by the secretary of the Central Committee of the CPSU Furtseva E.A.

In November, 1964 the decade of the Russian literature and art of  Kazakhstan passed in Uralsk. In a festive atmosphere the writer M.A. Sholokhov was handed a medal for development of a virgin soil and the commemorative medal «Uralsk is 350 Years Old». He received as a gift also Kazakh national dressing gown and malahay.

Monument of local importance.

© 2021-2022 batysmura.kz тарихи-танымдық, ғылыми-зерттеу порталы

Қолданылған материалдарға міндетті түрде www.batysmura.kz сайтына гиперсілтеме берілуі тиіс / Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на batysmura.kz.