М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің оқу корпусы

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің оқу корпусы.

Учебный корпус Западно-Казахстанского государственного университета им. М.Утемисова.

The learning building of the West Kazakhstan state university after name M. Utemisov.

 

Объектінің мерзімделуі – 1937-1939 жж.

Датировка объекта – 1937-1939 гг.

Dating of an object – 1937-1939.

 

Объектінің тұрған жері – Батыс-Қазақстан облысы, Орал қаласы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 162.

Местонахождение объекта – Западно-Казахстанская область, г. Уральск, пр. Нурсултана Назарбаева, 162.

The location of the object – West Kazakhstan region, Uralsk city, Nursultan Nazarbaev ave.,162.

 

Қала құрылысы және сәулет ескерткіші.

Памятник градостроительства и архитектуры.

The monument of town planning and architecture.

 

А.С.Пушкин атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің бас корпусының құрылысы 1937 жылы басталып, 1939 жылы аяқталды. Жобаның авторы – Москвада жұмыс жасаған сәулетші Рогальский, осы адаммен авторлық бақылау жүзеге асырылды. Университеттің жанынан арнайы осы мақсатқа құрылған құрылыс конторы құрылысты жүзеге асырды. Құрылыс конторын жұмысты өндіруші К.П.Прудников, И.Г.Дождиков басқарды. Құрылысқа Қазан мешітінен бұзып алынған тастар пайдаланылды.

Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті 1936 жылы ашылып, бұрынғы қыздар гимназиясының ғимаратына орналасты, қазіргі уақытта мұны университеттің бір факультеті алып отыр.

1979 жылы ғимарат өртке ұшырап, шифер, 4-қабаттың жабыны, ғимараттың сол және оң қанаты жанып кетті.

Жергілікті маңызы бар ескерткіш.

 

Строительство главного корпуса Западно-Казахстанского государственного университета имени М. Утемисова было начато в 1937 году и завершено в 1939 году. Автор проекта – архитектор Рогальский, работавший в Москве, им же осуществлялся авторский надзор. Строительство осуществляла строительная контора, специально образованная при пединституте для этих целей. Руководил стройконторой К.П. Прудников, производитель работ И.Г. Дождиков. При строительстве использовался кирпич от разборки Казанской церкви, находящейся на площадке, отведенной для строительства корпуса пединститута.

Уральский пединститут открыт в 1936 году и размещался в здании бывшей женской гимназии, занимаемом и в настоящее время одним факультетом института.

В 1979 году здание подвергалось пожару, сгорели кровля, покрытие 4-го этажа, перекрытия правого и левого крыльев здания.

Памятник местного значения.

 

Construction of the main building of the West Kazakhstan state university after name M. Utemisov was begun in 1937 and completed in 1939. The author of the project is the architect Rogalsky working in Moscow, he exercised architectural supervision. Construction was carried out by the stoitelny office  specially educated at teacher’s college for these purposes. Prudnikov K.P. directed stroyelny office, the operator – Dozhdikov I.G. At construction the brick from dismantling Kazan’ church which is on the platform allocated for construction of the building of teacher’s college was used.

The Ural teacher training college is open in 1936 and was placed in the building of the former female gymnasium occupied and now one faculty of institute.

In 1979 the building was exposed to the fire, the roof, a covering of the 4th floor, overlapping of the right and left wings of the building burned down.

Monument of local importance.

© 2021-2022 batysmura.kz тарихи-танымдық, ғылыми-зерттеу порталы

Қолданылған материалдарға міндетті түрде www.batysmura.kz сайтына гиперсілтеме берілуі тиіс / Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на batysmura.kz.