Абай Құнанбаев ескерткіші және екі фонтан (гранит)

Абай Құнанбаев ескерткіші және екі фонтан (гранит).

Памятник Абаю Кунанбаеву и два фонтана (гранит).

Monument to Abai Kunanbayev and two fountains (granite).

 

Объектінің мерзімделуі – 2002 ж.

Датировка объекта – 2002 г.

Dating of the object – 2002.

 

Объектінің тұрған жері – Батыс-Қазақстан облысы, Орал қаласы,  Абай алаңы.

Местонахождение объекта – Западно-Казахстанская область, г. Уральск, площадь Абая.

The location of the object – West Kazakhstan region, Uralsk city, Abaya square.

 

Монументалды өнер ескерткіші.

Памятник монументального искусства.

Monument of monumental art.

 

     27 тамыз 2002 ж. Орал қаласының орталық көшесіне Абай Құнанбаевтың ескерткіші орнатылды. Класссикалық стильде дайындалып, граниттен жасалған. Авторы – мүсінші, ҚР Суретшілер Одағының мүшесі Нұрлан Далбай (Алматы қаласы).

    Абай Құнанбаевтың өмірі мен творчествосы-XIX ғ-ғы қазақ әдебиетіндегі бірден-бір басты тақырып.

    Абай – көреген көз, Абай-халықтың ақылы. Оның өмір және шығармашылық жолында халқының ең жақсы ойлары, сезімдері және істері көрсетілген. Ол жазба қазақ әдебиетінің негізін қалаушы және бірінші ақын – реалист, композитор, философ, гуманист-ағартушы және халықтар достығын жырлаушы.

 

      Установлен памятник Абаю Кунанбаеву на центральной площади г. Уральска 27 августа 2002 г. Выполнен в материале гранит и возвышен на постаменте изготовленный в классическом стиле. Автором, которого является скульптор, член Союза художников РК Нурлан Далбай из г. Алматы.

     Жизнь и творчество Абая Кунанбаева – одна из главных тем в казахской литературы ХІХ века.

     Абай – зрячее око, Абай – отзывчивое сердце, Абай – мудрость народа.

     В его жизни и творчества отражены лучшие мысли, чувства и дела народа. Он был основоположником письменной казахской литературы и первым поэтом-реалистом, композитором и философом гуманистом-просветителем и певцом дружбы народов.

 

A monument to Abai Kunanbayev was erected on the central square of Uralsk on August 27, 2002. Made of granite material and elevated on a pedestal made in the classical style. The author, who is a sculptor, a member of the Union of Artists of Kazakhstan Nurlan Dalbai from Almaty.

        The life and work of Abay Kunanbayev is one of the main themes in the Kazakh literature of the 19th century.

         Abai is a sighted eye, Abai is a sympathetic heart, Abai is the wisdom of the people.

        In his life and work reflected the best thoughts, feelings and deeds of the people.

       He was the founder of written Kazakh literature and the first realist poet, composer and philosopher of the humanist – the enlightener and singer of the friendship of nations.

© 2021-2023 batysmura.kz тарихи-танымдық, ғылыми-зерттеу порталы

Қолданылған материалдарға міндетті түрде www.batysmura.kz сайтына гиперсілтеме берілуі тиіс / Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на batysmura.kz.