Сауда-өндірістік коммерциялық банкі

Сауда-өндірістік коммерциялық банкі.

Дом торгово-промышленного коммерческого банка.

Нome of the commercial and industrial commercial bank.

 

Объектінің мерзімделуі – 1896 ж.

Датировка объекта – 1896 г.

Dating of the object – 1896.

 

Объектінің тұрған жері – Батыс-Қазақстан облысы, Орал қаласы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 179.

Местонахождение объекта – Западно-Казахстанская область, г. Уральск, пр. Нурсултана Назарбаева, 179.

The location of the object – West Kazakhstan region, Uralsk city, Nursultan Nazarbaev ave,179.

 

 Қала құрылысы және сәулет ескерткіші.

Памятник градостроительства и архитектуры.

The monument of town planning and architecture.

 

Ғимарат Абай атындағы алаңда орналасқан. 1896 жылы тұрғызылған. Сәулетші – Бунькин. Революцияға дейін ғимарат сауда банкісінің қарамағында, сонымен қатар дүкендер үшін пайдаланылған.

Қазан революциясынан кейін мұнда жұмысшылар, жауынгерлер және шаруалар депутаттарының бірінші кеңесі орналасып, жұмыс жасаған. 1919 жылдан 1921 жылға дейін Орал облыстық революциялық комитеті орналасқан.

20-шы жылдары Орал губерниялық комсомол комитеті және Жасөспірімдер сарайы орналасты.

Қазіргі уақытта бұл ғимаратта Батыс Қазақстан облыстық әкімдігі мен оның бөлімдері орналасқан. Бұрынғы сауда-өндірістік коммерциялық банкі, қазір облыстық әкімдігі ғимараты республикалық маңызы бар XIX ғ. тарихи, мәдени және архитектура ескерткіші ретінде мемлекеттік қорғауда тұр.     

 

Здание находится на площади им. Абая. Построено в 1896 г. Архитектор – Бунькин. До революции здание принадлежало коммерческому банку, а также использовалось под магазины.

После Октябрьской социалистической революции здесь размещался и работал первый Совет рабочих и солдатских и крестьянских депутатов.

С 1919 г. по 1921 г. – размещался  и работал  Уральский областной  революционный комитет, в 20-х годах  Уральский губком комсомола  и Дворец юношества, с 1924 г. – Уральский губсуд.

В настоящее время здесь расположен областной акимат ЗКО. Бывший дом торгово-промышленного коммерческого банка, ныне здание акимат  Западно-Казахстанской области находится под государственной охраной как памятник истории, культуры и архитектуры XIX века республиканского значения.

 

The building is located on the square Abay. Built in 1896. Architect – Bunkin. Before the revolution, the building belonged to a commercial Bank and was also used by shops.

After the October socialist revolution, the first Council of workers ‘and soldiers’ and peasants’ deputies was located and worked here.

From 1919 to 1921 – the Ural regional revolutionary Committee was located and worked. In 20-ies of the Urals provincial Committee of the Komsomol and the Palace of youth, 1924 – Ural hubad.

Currently, the regional akimat is located here. The former house of commercial and industrial commercial Bank, now the building of akimat of West Kazakhstan region is under state protection as a monument of history, culture and architecture of the XIX century of national importance.

© 2021-2023 batysmura.kz тарихи-танымдық, ғылыми-зерттеу порталы

Қолданылған материалдарға міндетті түрде www.batysmura.kz сайтына гиперсілтеме берілуі тиіс / Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на batysmura.kz.