Қадыр Мырза Әлінің ескерткіші

Қадыр Мырза Әлінің ескерткіші.

Памятник Кадыр Мырза Али.

Monument To Kadyr Myrza Ali.

 

Объектінің мерзімделуі – 2015 ж. 27 маусым.

Датировка объекта – 27 июня 2015г.

The date of the object is June 27, 2015.

 

Объектінің тұрған жері – Батыс-Қазақстан облысы, Орал қаласы, Қадыр Мырза Әлі атындағы мәдениет және өнер орталығы.

Местонахождение объекта – Западно-Казахстанская область,г. Уральск, Центр культуры и искусства имени Кадыра Мырза Али.

Location of the object – West Kazakhstan region,Uralsk, the Center of culture and art named after Kadyr Myrza Ali.

 

Монументальді өнер ескерткіші.

Памятник монументального искусства.

Monument of monumental art.

 

Қадыр Ғинаятұлы Мырзалиев, Қадыр Мырза Әлі (1935 жылы туған) — ақын, Қазақстанның халық жазушысы (1995), ҚР Әнұранының сөзін жазған авторлардың бірі.

Ақын 1935 жылы 5 қаңтарда Орал облысының Жымпиты кентінде туған. 1958 жылы Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетін тәмамдаған. Еңбек жолын сол кезде жаңадан ашылған балалар журналы «Балдырғаннан» бастаған. «Жұлдыз» журналы редакциясында поэзия және сын бөлімінің меңгерушісі, жауапты хатшы, бас редактордың орынбасары, 1968-1973 жылдары «Жазушы» баспасында қазақ поэзиясы бөлімінің меңгерушісі, «Балауса» баспасының редакторы, кейін Қазақстан Жазушылар одағында поэзия секциясының кеңесшісі болған. 1966 жылы «Ой орманы» жинағы үшін Қазақстан Ленин комсомолының сыйлығы берілді. 1980 жылы «Жерұйық» жыр кітабы үшін Қазақ КСР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты атанды. Ол Қазақстанның халық жазушысы. 2001 жылы Тәуелсіз «Тарлан» сыйлығын алған. 

 

Кадыр Гинаятович Мырзалиев, Кадыр Мырза Али (1935 г.р.) – поэт, народный писатель Казахстана (1995 г.р.), Один из авторов гимна РК.

Родился 5 января 1935 года в п. Жымпиты Уральской области. В 1958 году окончил филологический факультет Казахского государственного университета. Трудовую деятельность начал в то время вновь открывшийся детский журнал «Балдырган». В 1968-1973 годах работал заведующим отделом казахской поэзии в издательстве «Жазушы», редактором издательства «Балауса», затем советником секции поэзии Союза писателей Казахстана. В 1966 году за сборник «Ой орманы»  присуждена премия Ленинского комсомола Казахстана. В 1980 году стал лауреатом Государственной премии Казахской ССР за книгу «Жеруйык». Он народный писатель Казахстана. В 2001 году получил независимую премию «Тарлан».

 

Kadyr Myrzaliev, Kadyr Myrza Ali (born 1935) – poet, national writer of Kazakhstan (1995), One of the authors of the anthem of Kazakhstan.

Born on 5 January 1935 in Zhympity p. Ural region. In 1958 he graduated from the philological faculty of the Kazakh state University. The newly opened children’s magazine «Baldyrgan»started his career at that time. In 1968-1973 he worked as head of the Department of Kazakh poetry in the publishing house «zhazushy», editor of the publishing house «Balausa», then adviser to the poetry section of the Union of writers of Kazakhstan. In 1966, the Lenin Komsomol prize of Kazakhstan was awarded for the collection «Oh Orman». In 1980 he became the winner of the State prize of the Kazakh SSR for the book «zheruyyk». He is a people’s writer of Kazakhstan. In 2001 he received an independent award «Tarlan».

© 2021-2023 batysmura.kz тарихи-танымдық, ғылыми-зерттеу порталы

Қолданылған материалдарға міндетті түрде www.batysmura.kz сайтына гиперсілтеме берілуі тиіс / Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на batysmura.kz.