Пугачев болған Кузнецовтардың үйі

Пугачев болған Кузнецовтардың үйі.

Дом Кузнецовых, где бывал Е.Пугачев.

Kuznetsov House, where E. Pugachev visited.

 

Объектінің мерзімделуі – 1774 ж.

Датировка объекта – 1774 г.

Dating of the object – 1774.

 

Объектінің тұрған жері – Батыс-Қазақстан облысы, Орал қаласы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 35.

Местонахождение объекта – Западно-Казахстанская область, г. Уральск, пр. Нурсултана Назарбаева, 35.

Location of the object – West Kazakhstan region, Uralsk city, Nursultan Nazarbaev st., 35.

 

Қала құрылысы және сәулет ескерткіші.

Памятник градостроительства и архитектуры.

The monument of town planning and architecture.

 

Үй «Шилихин өртінен кейін» (XYIII ғ. ортасы шамасында) орташа әл-ауқатты казак Петр Михайлович Кузнецовпен салынды. Мұнда «Казак патшайымы» – Е.И.Пугачевтің екінші әйелі – Устинья Кузнецова туып, өмір сүрген.

1774 ж. Е.И. Пугачев бұл үйде болды. Бір бөлмесінде 1967-1991 жж. кітапхана  орналасты, ал екіншісінде – орташа әл-ауқатты казактар отбасының жағдайына  қарай безендірілді. Қазіргі уақытта бұл үй Батыс Қазақстан облыстық тарихи-өлкетану музейіне қарайды.

Жергілікті маңызы бар ескерткіш.

 

Дом построен после «Шилихинского пожара» (примерно в середине XVIII в.) казаком среднего достатка Петром Михайловичем Кузнецовым. Здесь родилась и жила «Казачья царица» – вторая жена Е.И. Пугачева – Устинья Кузнецова, впоследствии заточенная Екатериной ІІ в Кексгольмскую крепость.

Во время осады Яицкой крепости в 1774 г. Е.И. Пугачев бывал в этом доме. В 1967-1991 гг. в одной комнате размещалась библиотека, в другой была обстановка казачьей семьи среднего достатка. В настоящее время дом принадлежит Западно-Казахстанскому областному историко-краеведческому музею.

Памятник местного значения.

 

The house was built after the “Shilihinsky fire” (approximately in the middle of the XVIIIth century) by a middle-class Cossack Pyotr Mikhailovich Kuznetsov. Ustinya Kuznetsova – the Cossack Queen, the second wife of E.I. Pugachev, was born and lived here. She was imprisoned by Catherine II in Kexholm fortress.

During the siege of Yaik fortress in 1774, E.I. Pugachev was in this house. In 1967-1991, in one room was housed a library and in the other was the ambiance of a middle-class Cossack family. Currently, the house belongs to the West Kazakhstan Regional Museum of Local History.

Monument of local importance.

© 2021-2023 batysmura.kz тарихи-танымдық, ғылыми-зерттеу порталы

Қолданылған материалдарға міндетті түрде www.batysmura.kz сайтына гиперсілтеме берілуі тиіс / Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на batysmura.kz.