Кеңес Одағының және Ресей Федерациясының Батыры, біздің жерлесіміз Майданов Николай (Қайыргелді) Сайынұлының мүсіні

Кеңес Одағының және Ресей Федерациясының Батыры, біздің жерлесіміз Майданов Николай (Қайыргелді) Сайынұлының мүсіні.

Бюст Героя Советского Союза и Российской Федерации, нашего земляка Майданова Николая (Каиргельды) Сайынулы.

Bust of Hero of the Soviet Union and the Russian Federation, our fellow countryman Nikolay Maidanov (Kairgeldy) Saiynuly.

 

Объектінің мерзімделуі – 2015 ж. қазан айы.

Датировка объекта – октябрь 2015 г.

The date of the object is the end of October 2015.

 

Объектінің тұрған жері – Батыс-Қазақстан облысы, Орал қалалық әскери-техникалық мектебінің алдында.

Местонахождение объекта – Западно-Казахстанская область, Перед Уральской городской военно-технической школой.

Location of the object – West Kazakhstan region, in Front of the Ural city military technical school.

 

Монументальді өнер ескерткіші.

Памятник монументального искусства.

Monument of monumental art.

 

Николай Саинович Майданов, сондай-ақ кей жерлерде Қайырболат пен Қайыргелді Саинұлы Майданов деп аталады. 1956 жылы 7 ақпанда, Жымпиты ауданы, Орал облысы, Қазақ КСР Тасқұдық кентінде дүниеге келген.

Кеңес Одағының Батыры, Ресей Федерациясының Батыры (екі атаққа ие болған төрт адамның бірі), 325-ші жеке жауынгерлік көлік тікұшақ полкінің командирі, полковник. 2000 жылы Николай Майдановқа Ресей Федерациясының Батыры атағы берілді.

Санкт-Петербург қаласында Серафим зиратының батырларының аллеясында жерленген.

 

Никола́й Саи́нович Майда́нов  также именуется как Каирболат  и Каиргельды Саинович Майданов; Родился 7 февраля 1956 года, в поселке Таскудук, Джамбейтинского района, Уральской области, Казахской ССР.

Герой Советского Союза, Герой Российской Федерации (один из четырёх человек, удостоенных обоих званий), командир 325-го отдельного боевого транспортного вертолётного полка, полковник. В 2000 году Николаю Майданову было присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). Похоронен в Санкт-Петербурге на Аллее Героев Серафимовского кладбища.

 

Nikolay Sainovich Maidanov also referred to as Kairbolat and Kairgeldy a Sainovich Maidanov; Born February 7, 1956, in the village of Taskuduk Cambarincola district, Ural region, Kazakh SSR.

Hero of the Soviet Union, Hero of the Russian Federation (one of the four people awarded both titles), commander of the 325th separate combat transport helicopter regiment, Colonel. In 2000, Nikolai Maydanov was awarded the title of Hero of the Russian Federation (posthumously). He was buried in St. Petersburg in the Alley of Heroes Serafimovskoe cemetery.

© 2021-2023 batysmura.kz тарихи-танымдық, ғылыми-зерттеу порталы

Қолданылған материалдарға міндетті түрде www.batysmura.kz сайтына гиперсілтеме берілуі тиіс / Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на batysmura.kz.