Михаил Шолоховтың мүсіні (гранит)

Михаил Шолоховтың мүсіні  (гранит).

Бюст Михаила Шолохова (гранит).

Bust of Mikhail Sholokhov (granite).

 

Объектінің мерзімделуі – 2002ж.

Датировка объекта – 2002г.

Dating of the object – 2002.

 

Объектінің тұрған жері – Батыс-Қазақстан облысы, Орал қаласы,  Д. Нұрпейсова көшесі.

Местонахождение объекта – Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Д. Нурпейсовой.

Location of the object – West Kazakhstan region, Uralsk, D. Nurpeisova street.

 

Монументальді өнер ескерткіші.

Памятник монументального искусства.

Monument of monumental art.

 

Островский атындағы драма театрының скверіне 27 тамыз 2002 жылы граниттен дайындалған А.Шолоховтың ескерткіш-мүсіні орнатылды. Авторы – ҚР-ы Суретшілер Одағының мүшесі, мүсінші, профессор Сергібаев Есен Аманжолұлы.

М.А.Шолохов – совет әдебиетінің көрнекті классигі, Лениндік,Мемлекеттік және Нобель сыйлықтарының лауреаты, 5 Ленин Орденінің және басқа Құрмет белгілерінің кавалері.

М.А.Шолохов Қазақстанды өзінің екінші Отаны ретінде санады. Батыс Қазақстан облысына М.А.Шолохов жыл сайын келіп тұрды. Ұлы Отан соғысы жылдарында мұнда оның эвакуациямен келген семьясы тұрды.

 

М.А.Шолохов – выдающийся классик советской литературы, лауреат Ленинской, Государственной и Нобелевской премии, кавалер пяти орденов Ленина и других наград.

М.А.Шолохов считал Казахстан своей второй родиной. В течении 30 лет М.А.Шолохов почти ежегодно приезжал в Западно-Казахстанскую область. Здесь в годы Великой Отечественной войны жила его семья в эвакуации.

В сквере областного драматического театра им. Островского 27 августа 2002 года установлен памятник-бюст М.А.Шолохову, изготовленный в материале гранит. Автором является скульптор, член Союза художников РК, профессор Сергибаев Есен Аманжолович.

 

  1. A. Sholokhov is an outstanding classic of Soviet literature, laureate of Lenin, State and Nobel prizes, holder of five orders of Lenin and other awards.
  2. A. Sholokhov considered Kazakhstan as their second homeland. For 30 years M. A. Sholokhov almost annually came To the West Kazakhstan region. Here during the great Patriotic war his family lived in evacuation.

In the square of the regional drama theater. Ostrovsky August 27, 2002 a monument-bust M. A. Sholokhov, made in granite material: The author is a sculptor, member of the Union of artists of Kazakhstan, Professor Esen Serkebaev Amanzholovich.

© 2021-2023 batysmura.kz тарихи-танымдық, ғылыми-зерттеу порталы

Қолданылған материалдарға міндетті түрде www.batysmura.kz сайтына гиперсілтеме берілуі тиіс / Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на batysmura.kz.