Көпес Овчинниковтың дербес үйі

Көпес Овчинниковтың дербес үйі.

Доходный дом купца Овчинникова.                                                        

Аpartment house of a merchant Ovchinnikov.

 

Объектінің мерзімделуі – XIX ғ.

Датировка объекта – XIX в.

Dating of the object – the 19th c.

 

Объектінің тұрған жері – Батыс-Қазақстан облысы, Орал қаласы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 168.

Местонахождение объекта – Западно-Казахстанская область, г. Уральск, пр. Нурсултана Назарбаева, 168.

The location of the object – West Kazakhstan region, Uralsk city, Nursultan Nazarbaev ave., 168.

 

Қала құрылысы және сәулет ескерткіші.

Памятник градостроительства и архитектуры.

The monument of town planning and architecture.

 

Ғимарат ХIХ ғ. басында итаьлян сәулетшісі Дельмединомем тұрғызылған. ХIХ ғ. бұл үйде ұлы орыс жазушылары тоқтаған: А.С.Пушкин (1833ж.), В.А.Жуковский (1837ж.), В.И.Даль (1830ж.), Л.Н.Толстой (1862ж.). 1919ж. үй әскери бөлімге берілді. Қазіргі уақытта  ІІД емханасы орналасқан.

Жергілікті маңызы бар ескерткіш.

 

Здание построено в начале ХIХ века итальянским архитектором Дельмедино.

В ХIХ веке в этом доме останавливались великие русские писатели: А.С. Пушкин (1833 г.), В.А. Жуковский (1837 г.), В.И. Даль (1830 г.), Л.Н.Толстой (1862г.).  В 1919 г. дом был передан воинской части. В настоящее время размещается поликлиника ДВД.

Памятник местного значения.

 

The building was built at the beginning of the 19th century by the Italian architect Delmedino. The great Russian writers stayed in this house in the XIX century: A.S. Pushkin (1833), V.A. Zhukovsky (1837), V.I. Dal (1830), L.N. Tolstoy (1862). In 1919 the house was handed over to a military unit. Now in this building located hospital of The Departament of Internal Affairs.

Monument of local importance.

© 2021-2023 batysmura.kz тарихи-танымдық, ғылыми-зерттеу порталы

Қолданылған материалдарға міндетті түрде www.batysmura.kz сайтына гиперсілтеме берілуі тиіс / Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на batysmura.kz.