Н. Савичевтің ескерткіш-мүсіні

Н. Савичевтің ескерткіш-мүсіні.

Памятник-бюст Н.Савичева.

Monument-bust N.Savicheva.

 

Объектінің мерзімделуі – 2014 ж.

Датировка объекта – 2014 г.

The date of the object is 2014.

 

Объектінің тұрған жері – Батыс-Қазақстан облысы, Орал қаласы.

Местонахождение объекта – Западно-Казахстанская область, г.Уральск.

Location of the object – West Kazakhstan region, Uralsk.

 

Монументальді өнер ескерткіші

Памятник монументального искусства.

Monument of monumental art.

 

Н.Савичевтің Ескерткіші 2014 жылдың 11 шілдесінде Орал қаласында Никита Савичев скверінде орнатылған. Авторы мүсінші Дмитрий Баймұқашев болып табылады.

Никита Федорович-талантты жазушы, ақын, суретші. Оның өнерінсіз ХІХ ғасырдың Орал өңірінің мәдениетін елестету қиын. Никита Савичев Орал өңірі халқының мәдениеті мен тұрмысын зерттеді. Өзінің очерктерінде ол Исатай Тайманов пен Махамбет Өтемісовтің қазақ батырларының өмірін сипаттап берді.

 

Памятник Установлен Н.Савичеву в сквере Никиты Савичева г. Уральска 11 июля 2014 г. Автором, которого является скульптор Дмитрий Баймукашев.

Никита Фёдорович – талантливейший писатель, поэт, художник. Без его творчества сложно представить себе культуру Приуралья ХІХ века. Никита Савичев исследовал культуру и быт народов Приуралья. В своих очерках он описывал жизнь казахских батыров Исатая Тайманова и Махамбета Утемисова, также он был большим другом композитора-импровизатора Курмангазы.

 

The Monument Was Erected N. Amazing in the Park Nikita Savichev Uralsk July 11, 2014 the Author of which is sculptor Dmitry Baimukashev.

Nikita Fedorovich is a talented writer, poet and artist. Without his work it is difficult to imagine the culture of the Urals of the ХІХth century. Nikita Savichev studied the culture and life of the peoples of the Urals. In his essays he described the life of Kazakh batyrs Isatay Taimanov and Makhambet Utemisov, and he was a great friend of the composer-improviser Kurmangazy.

© 2021-2023 batysmura.kz тарихи-танымдық, ғылыми-зерттеу порталы

Қолданылған материалдарға міндетті түрде www.batysmura.kz сайтына гиперсілтеме берілуі тиіс / Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на batysmura.kz.