Сырым Датов ескерткіші (гранит, бронзы)

Сырым Датов ескерткіші (гранит, бронзы).

Памятник Сырыма Датова (гранит, бронза).

Monument of Syrym Datov (granite, bronze).

 

Объектінің мерзімделуі – 2002ж.

Датировка объекта – 2002г.

Dating of the object – 2002.

 

Объектінің тұрған жері – Батыс-Қазақстан облысы, Орал қаласы,  С. Датов алаңы.

Местонахождение объекта – Западно-Казахстанская область, г. Уральск, пл. С. Датова.

Location of the object – West Kazakhstan region, Uralsk, PL. S. Datova.

 

Монументальді өнер ескерткіші.

Памятник монументального искусства.

Monument of monumental art.

Сырым Датов 1742 жылы Жымпитыға жақын Жетікөл жерінде дүниеге келді. Қазақ халқының тарихында сирек кездесетін аса талантты, дарынды қайраткер С.Датовтың туғанына 260 жыл толуына арналып, 2003 жылы Орал қаласында Достық даңғылының бойына облыстық маслихаттың алдындағы алаңға ескерткіш орнатылды.

Сырым Датов қазақтардың аумағына кірген патша режиміне қарсы феодалдар мен шаруаларды бастай білген қазақтың ұлт-азаттық қозғалысының бірінші жетекшісі.

Қазақстан тарихында – ол өз халқының алдында үлкен бедел, абырой алған, ықпалды адам, аты аңызға айналған ұмытылмас саяси қайраткер болып қалды.

 

Сырым Датов родился в 1742 г. в местечке Жетыколь близ Джамбейты.

В городе Уральске весной  2003 г. по пр. Достык у здании облмаслихата был установлен памятник в честь 206-летию со дня рождения редкого, исключительно одаренного, феноменального деятеля в истории казахского народа.

Сырым Датов – первый руководитель национально-освободительного движения казахов, сумевший поднять  феодалов и шаруа против вхождения на казахскую территорию царского режима.

В истории Казахстана остался незабываемым и легендарным политическим деятелем, влиятельным человеком, пользовавшимся большим авторитетом среди своего народа. Яркая и неординарная личность оставила глубокий след в сердцах народа.

 

 

Syrym Datov was born in 1742 in the town of Glycol near Zhympīty.

In the city of Uralsk in the spring of 2003 at the Dostyk Avenue from the building oblmaslihata a monument was erected in honor of the 206th anniversary of the birth of a rare, extremely talented, a phenomenal figure in the history of the Kazakh people.

Syrym Datov – the first head of the national liberation movement of the Kazakhs, who managed to raise the feudal lords and sharua against entering the Kazakh territory of the tsarist regime.

In the history of Kazakhstan, he remained an unforgettable and legendary politician, an influential person who enjoyed great authority among his people. Bright and extraordinary personality left a deep mark in the hearts of the people.

 

© 2021-2023 batysmura.kz тарихи-танымдық, ғылыми-зерттеу порталы

Қолданылған материалдарға міндетті түрде www.batysmura.kz сайтына гиперсілтеме берілуі тиіс / Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на batysmura.kz.