Жұбан Молдағалиевтің ескерткіш-мүсіні

Жұбан Молдағалиевтің ескерткіш-мүсіні.

Памятник-бюст Жубана Молдагалиева.

Bust monument of Zhuban Moldagaliyev.

 

Объектінің мерзімделуі – 2002 ж.

Датировка объекта – 2002 г.

Dating of the object – 2002.

 

Объектінің тұрған жері – Батыс-Қазақстан облысы, Орал қаласы,  Ж. Молдағалиев саябағы.

Местонахождение объекта – Западно-Казахстанская область, г. Уральск,  сквер Ж. Молдагалиева.

Location of the object – West Kazakhstan region, Uralsk, Zh moldagalieva square.

 

Монументальді өнер ескерткіші.

Памятник монументального искусства.

Monument of monumental art.

Фрунзе көшесінің скверінде жерлес ақынымыз Ж.Молдағалиевке ескерткіш-мүсін орнатылды. Ескерткіш ақынның туғанына 80 жыл толуына арналып тұрғызылды.

Мүсін 3 натуралды көлем өлшемінде, қоладан дайындалған. Мүсінші – Ю. Баймукашев,  сәулетші А. Кононов.

   

В сквере по улице Фрунзе был установлен памятник – бюст поэта земляка Ж. Молдагалиеву. Памятник установлен в честь 80-летия со дня рождения поэта.                                                                                                                                                            

Бюст в размере 3 натуральной величины, изготовленный из бронзы. Скульптор – Ю. Баймукашев, архитектор А. Кононов.

 

In the Park on Frunze street was a monument – a bust of the poet countryman  J. Moldagalieva. The monument is set in honor of the 80th anniversary of the birth of the poet.

Bust in size 3 life-size, made of bronze. Sculptor – Yuri Baimukasheva, architect – A. Kononov.

© 2021-2023 batysmura.kz тарихи-танымдық, ғылыми-зерттеу порталы

Қолданылған материалдарға міндетті түрде www.batysmura.kz сайтына гиперсілтеме берілуі тиіс / Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на batysmura.kz.